Přeskočit na obsah

Zásady ochrany osobních údajů

Česká Aliance Tradičního Karate-Do, z.s., IČO: 09445943 (dále jen „Správce“)

Jaké shromažďujeme osobní údaje a proč je shromažďujeme:

Údaje shromažďované v rámci činností spolku dle stanov

Správce při své činnosti zpracovává osobní údaje, které mu byly či budou sděleny, a to zejména pro účely evidence členů a cvičenců, plnění smluv, předsmluvních jednání, plnění zákonných povinností a uplatňování svých nároků. Zpracování osobních údajů je prováděno v souladu s platnou právní úpravou, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27. 4. 2016, účinné od 25. 5. 2018, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (Obecné nařízení (GDPR)).

Správce odpovídajícím způsobem zabezpečuje a chrání osobní údaje proti jejich ztrátě, zničení, odcizení, zneužití či neoprávněnému zpřístupnění. Správce je oprávněn osobní údaje v souladu s účelem jejich zpracování předávat orgánům veřejné moci a třetím stranám.

Správce osobní údaje zpracovává manuálně a automatizovaně po nezbytně nutnou dobu, zejména po dobu plnění smlouvy, včetně případného uplatňování nároků Správce a poté dle jejich povahy a dle povahy smlouvy tyto osobní údaje archivuje a po uplynutí skartačních lhůt likviduje.

Správce při akcích jím pořádaných pořizuje obrazové i zvukové záznamy a  souhlas subjektů s jejich případným zveřejněním je při účasti na takové akci nezbytnou podmínkou.

Údaje shromažďované při používání těchto webových stránek:

Části těchto stránek mohou obsahovat vložený obsah (například videa, obrázky, články atd.). Vložený obsah z jiných webových stránek se chová stejným způsobem, jako kdyby návštěvník navštívil jiný web.

Tyto webové stránky mohou shromažďovat data o návštěvnících, používat soubory cookies, vkládat další sledování od třetích stran a sledovat interakci návštěvníků s tímto vloženým obsahem, včetně sledování interakce s vloženým obsahem.

Subjekty údajů mají zejména tato práva:

  • na přístup k osobním údajům (subjekt údajů má právo získat od Správce informace o zpracování jeho údajů, včetně rozsahu a doby tohoto zpracování);
  • na opravu, resp. doplnění osobních údajů, které Správce zpracovává;
  • na výmaz osobních údajů (právo být zapomenut), jsou-li proto splněny podmínky, a pokud o to subjekt údajů požádá;
  • na omezení zpracování osobních údajů;
  • na přenositelnost osobních údajů (subjekt údajů má možnost získat osobní údaje, které poskytl Správci a tyto předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou);
  • vznést námitku proti zpracování osobních údajů, založeném na oprávněných zájmech Správce, třetí strany nebo které je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci;
  • podat stížnost na zpracování osobních údajů ke Správci nebo k dozorovému orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů;
  • Právo subjektů údajů kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů se neuplatní, neboť osobní údaje subjektu údajů jsou zpracovávány z důvodu plnění smlouvy a nikoli na základě souhlasu subjektu údajů se zpracováním osobních údajů.